Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľom internetových stránok 
www.cktrinity.sk(ďalej len "internetové stránky") a zároveň správcom osobných údajov je spoločnosť Trinity spol. s.r.o. so sídlom Kováčska 28, 040 01 Košice, IČO: 36204498, DIČ: 2020061186, zapisaná v OR OS Košice I., oddiel: S.r.o., vl.č. 12254/V

 (ďalej len "CK TRINITY" alebo "my").

CK TRINITY rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi internetové stránky, a dbá na ochranu ich súkromného a osobného života. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES.

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "vyhlásenie") je informovať Vás o tom, akým spôsobom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, najmä o ich kategóriách, rozsahu a účelu, pre ktorý sú spracovávané, o zdroji, z ktorého sú Vaše osobné údaje získavané a osobách, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané. Nájdete tu tiež informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto vyhlásenie a beriete na vedomie, že môžeme spracovávať Vaše osobné údaje nižšie uvedeným spôsobom a pre nižšie uvedené účely. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

 Čo sú osobné údaje
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako je napr. meno, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

 Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame?
CK TRINITY zhromažďuje len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom písomnej či telefonickej komunikácie s Vami.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

  • Vaše identifikačné a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko, číslo cestovného dokladu a jeho platnosť);

  • Vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón);

  • ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb.

Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov použiť najmä na nasledujúce účely:

Účel spracovania

Právne dôvody spracovania

Na plnenie zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy medzi Vami a nami.

Plnenie zmluvy, poskytovania objednaných služieb.

K odpovedi na Vaše otázky či na spracovanie Vašich žiadostí.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K odpovedi na Vaše otázky prostredníctvom nášho Call centra.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

Na komunikáciu s Vami prostredníctvom online Chatu na našich internetových stránkach.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K poskytnutiu služieb, o ktoré ste požiadali.

Plnenie zmluvy, poskytovania objednaných služieb.

K zasielaniu informácií o našich ponukách, novinkách, udalostiach (newslettre a iné publikácie).

Vás predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu.

Kontaktovanie klienta / starostlivosť o vzťahy s klientmi, k dokonalejšiemu zisteniu Vašich potrieb a následnému zlepšeniu našich produktov a služieb.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov.

Na vyhodnotenie využitie našich stránok a na zlepšenie ich obsahu.

Oprávnený záujem, na zabezpečenie lepšieho poskytovania našich služieb.

Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme pre plnenie zmluvy s Vami, nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nemôže byť uzatvorená ani plnená zmluva o obstaraní zájazdu či iná zmluva medzi Vami a CK TRINITY ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu ste oprávnený k poskytnutiu súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami. Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme žiadnej tretej strane.

   Widget sociálnej siete
Na našich internetových stránkach využívame Widget sociálnej siete Facebook. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto aplikácie môžu byť využité poskytovateľom týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami tejto spoločnosti. CK TRINITY nemá kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov.

 Prenos osobných údajov. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu odovzdávané spracovateľovi, s ktorým CK TRINITY uzavrela zmluvu o spracovaní osobných údajov. CK TRINITY môže ďalej Vaše osobné údaje poskytnúť dožadujúcemu orgánu verejnej moci (napr. súd či polície SR), a to v rozsahu a za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Sú Vaše osobné údaje prenášané mimo EÚ, resp. EHP?
CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie) za účelom získania vízových povolení pre vstup do krajín, ktoré to vyžadujú. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvných opatrení. Poskytnutie primeraných záruk pri poskytovaní osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny CK zabezpečuje podľa § 85 zákona č 18/2018 Z.z..

 Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov detí
CK TRINITY berie ochranu osobných údajov detí vážne. Pri prevádzkovaní našich internetových stánok však nezbierame informácie o veku návštevníkov a užívateľov našich stránok a nedokážeme identifikovať, či ide o dieťa či staršiu osobu. S ohľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, ak ste mladší ako 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásením k odberu nášho newsletteru), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iných zákonných zástupcov o schválenie takéhoto kroku, a to predtým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Zabezpečenie zhromaždených údajov a obdobie uchovávania údajov
Na ochranu Vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené najmodernejším hardvérom a softvérovými systémami na ochranu dát.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania a potom po dobu vyžadovanú zákonom. Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokiaľ takýto súhlas odvoláte.

 Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte celý rad práv, vrátane práva požadovať od CK TRINITY prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania. Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov CK TRINITY, máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám či tretej osobe odovzdali osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy či Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete taký súhlas kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracovaniu na účel uvedený v danom súhlase. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a my okamžite odstránime chybný stav. Tým nie je dotknutá Vaša možnosť podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk/uoou/.

 Váš kontakt pre akékoľvek otázky
So svojimi otázkami ohľadne spracovania a ochrany osobných údajov sa prosím obracajte na emailovú adresu: 
info@cktrinity.sk

 Zmeny tohto vyhlásenia
CK TRINITY si vyhradzuje právo v prípade potreby toto vyhlásenie upraviť či doplniť (predovšetkým, aby bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov). Odporúčame Vám toto vyhlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Aktualizované verzie tohto vyhlásenia budú vždy k dispozícii na našich internetových stránkach.